Trong điều kiện giảm phân và thụ tinh bình thường, hợp tử tam bội có kiểu gen AAa có thể được hình thành từ phép lai giữa cây lưỡng bội và cây tứ bội nào sau  đây?

A.

AA x aaaa.

B.

Aa x Aaaa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Aa x Aaaa.

Hợp tử có kiểu gen AAa → nhận của cơ thể lưỡng bội giao tử có gen A, cơthể tứ bội giao tử có gen Aa; hoặc cơ thể tứ bội giao tử có gen AA, cơ thể lưỡng bội có giao tử mang gen a.

Vậy xét 4 trường hợp chỉ có Aa x Aaaa là thỏa mãn.

P:        Aa    x       Aaaa

GP:     A,a          1Aa,1aa

F1: AAa; Aaa; Aaa; aaa. (Hợp tử tam bội).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...