Trong điều kiện bước sóng kích thích thoả mãn λ ≤ λ0 và với một hiệu điện thế U nhất định giữa anôt và catốt, cường độ dòng quang điện:

A.

Tăng dần theo bước sóng λ của ánh sáng kích thích.

B.

Giảm dần theo bước sóng λ của ánh sáng kích thích.

C.

Không phụ thuộc vào bước sóng λ của ánh sáng kích thích.

D.

Phụ thuộc vào bước sóng λ của ánh sáng kích thích và qua một cực đại ứng với một giá trị λm đặc biệt cho mỗi kim loại.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...