Trong các số 43 065; 75 942; 231 905; 745 329, số nào không chia hết cho 3?

A.

231 905

B.

43 065

C.

75 942

D.

745 329

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Một số chia hết cho 3 nếu tổng các chữ số của số đó chia hết cho 3. Trong các số đã cho, chỉ có số 231 905 có tổng các chữ số của số đó là không chia hết cho 3 nên số đó không chia hết cho 3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...