Trong các polime: poli(etylen terephtalat), poliacrilonnitrin, polistiren, poli(metyl metacrylat). Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:

A.

2.

B.

3.

C.

4.

D.

1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Điều kiện về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là phân tử phải có C=C, Cimg1C hoặc vòng kém bền. Điều kiện về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng ngưng là trong phân tử phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng để tạo thành polime và các phân tử nhỏ như H2O,.. 

Poliacrilonnitrin, polistiren, poli(metyl metacrylat) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...