Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình của mặt cầu?

A.

x2 + y2 + z2 - x + y - z + 1 = 0

B.

x2 + y2 + z2 + 2xy - 4y + 4z - 1 = 0

C.

2x2 + 2y2 + 2z2 + 8x - 10y + 6z + 100 = 0

D.

x2 + y2 + z2 - x - y - z - 1 = 0

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương trình x2 + y2 + z2 - x - y - z - 1 = 0 là phương trình của mặt cầu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...