Trong các nhận xét sau có bao nhiêu nhận xét không đúng?

(1) Lai xa kèm đa bội hóa, dung hợp tế bào trần khác loài có thể tạo thể song nhị bội.

(2) Để tạo ra giống mới có thể dùng phương pháp nhân bản vô tính, cấy truyền phôi.

(3) Phương pháp tạo giống bằng gây đột biến được áp dụng chủ yếu ở động vật và vi sinh vật.

(4) Phương pháp nhân bản vô tính ở động vật tạo ra cá thể có kiểu gen giống với kiểu gen của sinh vật cho nhân.

(5) Nhân giống bằng phương pháp cấy truyền phôi tạo ra các cá thể có cùng kiểu gen, cùng giới tính.             

A.

2        

B.

3        

C.

4        

D.

1  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phát biểu không đúng là: (2),(3). Ý (2) sai vì nhân bản vô tính, cấy truyền phôi không tạo ra giống mới. Ý (3) sai vì phương pháp gây đột biến còn sử dụng phổ biến ở thực vật.

Vậy đáp án đúng là A    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...