Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào không đúng?

A.

Hàm số y = (-e)x không phải là hàm số mũ.

B.

Hàm số  là hàm số mũ.

C.

Hàm số y = (-5)x là hàm số mũ.

D.

Hàm số y = (3-1)x là hàm số mũ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hàm số y = (-5)x là hàm số mũ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...