Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A.

Đồ thị hàm số y = ax đối xứng nhau qua trục Ox.

B.

Đồ thị hàm số y = logax và  đối xứng nhau qua trục Oy.

C.

Đồ thị hàm số y = ax và y = logax đối xứng nhau qua đường thẳng y = x.

D.

Đồ thị hàm số y = ax và y = logax đối xứng nhau qua đường thẳng y = -x.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đồ thị hàm số y = ax và y = logax đối xứng nhau qua đường thẳng y = x.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...