Trong các khẳng định sau đây, khẳng định sai là

A.

Một cấp số cộng có công sai d > 0 là một dãy số tăng.

B.

Một cấp số cộng có công sai d < 0 là một dãy số giảm.

C.

Một cấp số cộng có công sai d > 0 là một dãy số bị chặn dưới.

D.

Nếu (un) là một cấp số cộng có công sai d thì dãy số (vn) với vn = un + 3 là một cấp số cộng có công sai d + 3.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...