Trong các đồ thị sau đây, đồ thị nào là đồ thị của hàm số y = -x4 + 2x2 - 2 ?

A.

Đồ thị (I)

B.

Đồ thị (II)

C.

Đồ thị (III)

D.

Đồ thị (IV)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đồ thị (II)

Ta có y’ = -4x3 + 4x. Phương trình y’ = 0 có ba nghiệm đơn là x = 0, x = 1 và x = -1 nên chọn đồ thị (II) hoặc

(III), mà a = -1 < 0 và x = 0 thì y = -2 nên là đồ thị (II).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...