Trong các công thức sau đây, công thức nào là của xenlulozơ?

A.

(C6H5O2(OH)5)n.

B.

(C6H5O2(OH)3)n.

C.

(C6H7O2(OH)2)n.

D.

(C6H7O2(OH)3)n.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(C6H7O2(OH)3)n.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...