Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?        

A.

CH3COOH.

B.

CH3CHO.

C.

CH3CH2OH.

D.

HCOOCH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có dãy sắp xếp nhiệt độ sôi như sau: Este < este < andehit/ xeton < ancol < phenol.

HCOOCH< CH3CHO < C2H5OH < CH3COOH.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...