Trong các chất sau, chất nào khi thuỷ phân trong môi trường axit tạo thành sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương?

A.

HCOOC2H5.

B.

(CH3COO)2CH3.

C.

CH3COOC2H5.

D.

HCOOC2H5, (CH3COO)2CH3, CH3COOC2H5 đều không đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

HCOOC2H5.

Muốn sản phẩm thủy phân 1 este có thể tham gia phản ứng tráng gương thì sản phẩn sinh ra phải có nhóm CHO Chỉ có HCOOC2H5 là phù hợp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...