Trong các chất sau: (1) tinh bột, (2) lipit, (3) protein và (4) peptit. Chất bị thủy phân trong cả hai môi trường axit và bazơ là:  

A.

A: (1).

B.

B: (2), (3), (4).

C.

C: (3), (4).

D.

D: (2).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B Tinh bột chỉ tan trong môi trường axit

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...