Trong các chất dưới đây, chất nào là ancol bậc II?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

CH3-CH2-OH.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...