Trong các bằng chứng tiến hóa sau đây thì bằng chứng nào có tính thuyết phục nhất về nguồn gốc chung của các loài?

A.

Bằng chứng sinh học phân tử.

B.

Bằng chứng địa lí sinh học.

C.

Bằng chứng phôi sinh học.

D.

Bằng chứng giải phẫu so sánh.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...