Trong 4 phương pháp điều chế axit axetic dưới dây, phương pháp nào cho axit axetic với giá hạ nhất?

A.

CH3-CH2-OH + O2  CH3COOH + H2O.

B.

2CH3-CH=O + O2  2CH3COOH.

C.

CH3OH + CO  CH3COOH.

D.

2CH3-[CH2]2-CH3 + 5O2  4CH3COOH + 2H2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CH3OH + CO  CH3COOH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...