Trộn lẫn 200 (ml) dung dịch Al3+ với 300 (ml) dung dịch chứa OH- thu được dung dịch X trong đó nồng độ  là 0,2M, khối lượng dung dịch giảm 7,8 gam. Nồng độ của Al3+ và OH- trong dung dịch ban đầu lần lượt là:

A.

1,33M và 2,67M.

B.

2,0M và 1,5M.

C.

0,5M và 0,7M.

D.

1,00M và 2,33M.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1,00M và 2,33M.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...