* Trên một mạch của gen có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, T, G, X lần lượt là 6: 4: 7: 3. Biết gen dài

6120 . Số lượng từng loại nuclêôtit của gen

 

A.

A = T = G = X = 450.

B.

A = T = G = X = 1800.

C.

A = T = G = X = 900.

D.

A = T = G = X = 600.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

A = T = G = X = 900.

Số Nu của gen = N = L/3,4 . 2 = 3600 Nu

Số Nu ở mỗi mạch là N/2 = 1800 Nu


Theo bài ra ở mạch1 ta có:  A1 :T1 : G1 : X1 = 6 : 4 : 7 : 3

=> = 90

=> A1 = 540 (nu); T 1= 360(nu); G1 = 630(nu); X1= 270 (nu).

Theo nguyên tắc bổ sung ta có: A1 = T2; T1 = A2 ; G1 = X2 ; X1 = G2

=> A = T = A1 + A2 = A1 + T1 = 540 + 360 =900

     G = X = G1 + G2 = G1 + X1 = 630 + 270 = 900.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...