Trên mặt phẳng Oxỵ, cho điểm E có hoành độ bằng 1, tung độ nguyên và cách đều mặt phẳng (α): x + 2y + z - 1 = 0 và mặt phẳng (β): 2x - y - z + 2 = 0. Tọa độ của E là:

A.

(1 ; 4 ; 0)

B.

(1 ; -4 ; 0)

C.

(1 ; 0 ; 4)

D.

(1 ; 0 ; -4)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...