Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1 và S2. Độ lệch pha dao động của hai nguồn là . Điểm M trên mặt chất lỏng cách hai nguồn phát sóng những đoạn tương ứng là d1, d2. Điểm M sẽ dao động với biên độ cực đại nếu:

A.

d2 - d1 = (k + )λ với k ϵ Z.

B.

d2 - d1 = (2k + 1) với k ϵ Z.

C.

d2 - d1 = (k + 1)λ với k ϵ Z.

D.

d2 - d1 = k với k ϵ Z.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

d2 - d1 = (k + )λ với k ϵ Z.

Giả sử phương trình dao động của nguồn S1 là u1 = Acos(ωt) thì phương trình dao động của nguồn S2 là u2 = Acos(ωt + ).

Phương trình sóng do hai nguồn truyền đến điểm M lần lượt là:

u1M = Acos(ωt – d1); u2M = Acos(ωt – d2 + )

Phương trình sóng tổng hợp tại M là:

uM = u1M+ u2M= 2Acos[(d2 - d1) – ]cos[ωt – (d1 + d2) + ]

Biên độ dao động của M là: AM = 2A

Để M dao động với biên độ cực đại thì:

= 1 (d2 - d1) – = kπ d2 - d1 = (k + )λ với k ϵ Z.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...