* Trên mạch thứ nhất của gen có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, T, G, X lần lượt là 6: 4: 7: 3. Biết gen dài

6120 . Số lượng các nuclêôtit ở mạch thứ nhất lần lượt là

A.

1080; 720; 1260; 540.

B.

540; 360; 630; 270.

C.

270; 180; 315; 135.

D.

180; 270; 135; 315.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

540; 360; 630; 270.

Số Nu của gen = N = L/3,4 . 2 = 3600 Nu

Số Nu ở mỗi mạch là N/2 = 1800 Nu


Theo bài ra ở mạch1 ta có:  A1 :T1 : G1 : X1 = 6 : 4 : 7 : 3

=>  = 90

=> A1 = 540 (nu); T 1= 360(nu); G1 = 630(nu); X1= 270 (nu).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...