Trên hai bóng đèn 1 và 2 lần lượt có ghi 110V - 75W và 110V - 60W.

Cho biết R1 = 161,33 Ω; R2 = 201,66 Ω.

Mắc nối tiếp hai bóng đèn vào hiệu điện thế 110 V, và xem như điện trở của mỗi bóng không thay đổi. Công suất tương ứng của mỗi bóng và  bóng đèn nào sáng hơn là

A.

P1 = 16,66 W; P2 = 20,84 W; đèn 2 sáng hơn.

B.

P1 = 21,17 W; P2 = 16,92 W; đèn 1 sáng hơn.

C.

P1 = 14,81 W; P2 = 18,52 W; đèn 2 sáng hơn.

D.

P1 = 16,21 W; P2 = 12,96 W; đèn 1 sáng hơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

P1 = 14,81 W; P2 = 18,52 W; đèn 2 sáng hơn.

Khi mắc nối tiếp vào hiệu điện thế 110 V, điện trở tổng của hai điện trở bằng:

R1 + R2= 161,33 Ω + 201,66 Ω ≈ 363 Ω

Cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng:

I =  = 0,303 A

Công suất của mỗi bóng lúc ấy bằng:

P1 = R1I2 = 161,33 . (0,303)2 ≈ 14,8 W

P2 = R2I2 = 201,66 . (0,303)2 ≈ 18,5 W

Do đó, đèn 2 sáng hơn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...