Trật tự thế giới mới được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. trật tự Véc sai Oa-sinh-tơn
B. trật tự thế giới đơn cực do Mĩ đứng đầu
C. trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm
D. trật tự thế giới hai cực Ianta
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...