Trận đánh quyết định với quân đội 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nào làm cho toàn bộ quân Anh phải đầu hàng? 

A.

Trận đánh ở Bô- xtơn 

B.

Trận đánh ở Xa-ra-tô-ga

C.

Trận đánh ở I- oóc – tao

D.

Trận đánh ở Oa – sinh – tơn

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...