Tổng lương chính và lương phụ hàng tháng của một công nhân là 1850000 đồng. Nếu biểu đồ hình quạt biểu diễn lương phụ có góc ở tâm là 67° thì lương phụ của công nhân đó là 

A.

344300 đồng

B.

344306 đồng

C.

345000 đồng

D.

344310 đồng

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...