Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền từ tay Nhật đã diễn ra trong khoảng thời gian

A.

từ 9/3 đến 14/8/1945

B.

từ 14/8 đến 28/8/1945

C.

từ 28/8 đến 15/9/1945

D.

từ 14/8 đến 2/9/1945

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...