Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây?

A.

CH3COO-CH=CH2

B.

CH2=CH-CN

C.

CH2=C(CH3)-CH=CH2

D.

CH2=CH-CH=CH2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH2=CH-CN

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...