Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của:

A.

axit ađipic và glixerol.

B.

axit ađipic và hexametylenđiamin.

C.

etylen glicol và hexametylenđiamin.

D.

axit ađipic và etylen glicol.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...