Tính ∫excosxdx ta được kết quả là:

A.

B.

C.

exsinxdx + C

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

⇒ ∫excosxdx = excosx + ∫exsinxdx.

⇒ ∫exsinxdx = exsinx - ∫excosxdx ⇒ 2∫excosxdx = ex(cosx + sinx)

⇒ ∫excosxdx = 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...