Tính V dd Ba(OH)2 0,01M cần thêm vào 100 ml dd Al2(SO4)3 0,1M để thu được 4,275 gam kết tủa ?

A.

1,75lít.

B.

1,5lít.

C.

2,5lít.

D.

0,8lít.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...