Tính tổng A và B biết: $A = \frac{{1 + 3 + 5 + 7 + ... + 99}}{{50}}$ và $B = \frac{{2 + 4 + ... + 98 + 100}}{{50}}.$

A.

101

B.

5050

C.

2500

D.

2550

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số số hạng của tổng 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 100 là: (100 – 1) : 1 + 1 = 100 (số hạng) Ta có: $1 + 2 + 3 + ... + 100 = \left( {1 + 100} \right) \times 100:2 = 101 \times 50$ Ta có: $\begin{gathered} A + B = \frac{{1 + 3 + 5 + 7 + ... + 99}}{{50}} + \frac{{2 + 4 + ... + 98 + 100}}{{50}} \ \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{1 + 2 + 3 + ... + 99 + 100}}{{50}} \ \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{101 \times 50}}{{50}} \ \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 101 \ \\ \end{gathered} $ Vậy A + B = 101.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...