Tính lực tương tác điện giữa êlectrôn và hạt nhân trong nguyên tử hydrô, biết rằng điện tích của chúng có độ lớn 1,6.10-19C và khoảng cách giữa chúng là 5.10-9 cm. Lực vạn vật hấp dẫn giữa chúng là bao nhiêu? Cho biết: khối lượng êlectrôn bàng 9,1.10-31 kg, khối lượng hạt nhân hydrô bằng 1836 lần khối lượng êlectrôn, hằng sổ hấp dẫn G = 6,672.10-11 (SI).

A.

39.10-51N

B.

40.10-51N

C.

31.10-51N

D.

41.10-51N

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

41.10-51N

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...