Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ:

A.

Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.

B.

Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị.

C.

Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp.

D.

Cả a, b, c.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cả a,b,c.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...