Tính đến năm 2015 dân số nước ta đứng thức bao nhiêu trên thế giới?

A.

12

B.

13

C.

14

D.

15

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...