Tính ∫(cosx - sinx)cos3xdx ta được kết quả nào sau đây?

A.

(sin4x + cos4x) + (sin2x - cos2x) + C

B.

(sin4x + cos4x) + (sin2x - cos2x) + C

C.

(sin4x - cos4x) + (sin2x - cos2x) + C

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(sin4x + cos4x) + (sin2x - cos2x) + C

Ta có: ∫(cosx - sin x)cos3xdx = ∫(cos3xcosx - sinxcos3x)dx

(cos4x + cos2x - sin4x + sin2x)dx 

=  (sin4x + cos4x) +  (sin2x - cos2x) + C. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...