Tính chất nào sau đây của kim loại kiềm thổ giảm dần khi điện tích hạt nhân tăng dần?

A.

Bán kính nguyên tử.

B.

Năng lượng ion hóa (I2). 

C.

Khối lượng riêng.

D.

Tính khử.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...