Tính chất nào dưới đây mà saccarozơ và mantozơ không đồng thời có được?

A.

Tính chất của ancol đa chức.

B.

Tính chất của anđehit.

C.

Khả năng bị thủy phân trong môi trường axit.

D.

Tính tan tốt trong nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tính chất của anđehit.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...