Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga là:

A. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ
B. Cuộc cách mạng vô sản
C. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
D. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...