Tính chất của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

A.

cách mạng tư sản.

B.

cách mạng dân chủ tư sản.

C.

cách mạng xã hội chủ nghĩa.

D.

cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Đánh giá, nhận xét. Cách giải: Cách mạng tháng Tám mang tính chất dân tộc dân chủ nhân dân do: +Mục tiêu: độc lập dân tộc, nghĩa là ưu tiên cho việc giành chính quyền về tay nhân dân, đánh đuổi ngoại bang + Động lực cách mạng tất cả ai có lòng yêu nước thì tham gia cm, không phân biệt công nhân, nông dân, trí thức, tư sản... + Chính quyền sau cách mạng là chính quyền dân chủ nhân dân, có đại diện của tất cả các tầng lớp trong xã hội.

Đáp án đúng là D!        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...