Tính chất của cách mạng tháng Tám là gì?

A.

Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

B.

Cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân

C.

Cách mạng vô sản

D.

Cách mạng cung đình

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...