Tính chất của cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A.

 cách mạng vô sản.        

B.

 cách mạng xã hội chủ nghĩa.

C.

 cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.        

D.

 cách mạng dân chủ tư sản chưa triệt để.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 50, suy luận. Cách giải: Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. Đó là cách mạng làm nhiệm vụ cách mạng dân chủ tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo, sau khi thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.   Đáp án đúng là C!           

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...