Tìm các phân số lớn hơn 1 trong các phân số sau:
$\frac{{13}}{{14}};\frac{{14}}{{13}};\frac{{37}}{{37}};\frac{{81}}{{79}};\frac{{60}}{{63}};\frac{{100}}{{100}}$.

A.

$\frac{{14}}{{13}}$ và $\frac{{81}}{{79}}$

B.

$\frac{{60}}{{63}}$

C.

$\frac{{14}}{{13}}$

D.

$\frac{{81}}{{79}}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Các phân số lớn hơn 1 là: $\frac{{14}}{{13}};\frac{{81}}{{79}}$, vì các phân số này có tử số lớn hơn mẫu số.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...