ADN tái tổ hợp được tạo ra do:

A.

đột biến gen dạng thêm cặp nuclêôtit.

B.

đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dạng lặp đoạn.

C.

trao đổi đoạn nhiễm sắc thể thuộc cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

D.

kết hợp các đoạn ADN của tế bào loài này vào ADN loài khác.

 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

kết hợp các đoạn ADN của tế bào loài này vào ADN loài khác.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...