Tiến hóa nhỏ là:

A.

Quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của các quần thể và hình thành các nhóm phân loại trên loài.

B.

Quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể và kết quả hình thành loài mới.

C.

Quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể và kết quả hình thành các đặc điểm thích nghi.

D.

Sự đa hình di truyền của quần thể chủ yếu là do đột biến và chúng được duy trì bằng các yếu tố ngẫu nhiên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể và kết quả hình thành loài mới.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...