Tiến hành các thí nghiệm sau 1. Cho Zn vào dung dịch AgNO3 2. Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 3. Cho Na vào dung dịch CuSO4  4. Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng 5. Đun nóng hỗn hợp rắn gồm Fe và Mg(NO3)2 Các thí nghiệm thể hiện tính khử của kim loại là         

A.

A. 2

B.

B. 4

C.

C. 3

D.

D. 5

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1. Zn + 2 AgNO3 ® Zn(NO3)2 + 2 Ag

 

2. Fe + Fe2(SO4)3 ® 3 FeSO4 

 

3. 2 Na + 2 H2O ® 2 NaOH + H2 

    2 NaOH + CuSO4 ® Na2SO4 + Cu(OH)2 

4. CO + CuO img1Cu + CO2 

5. 2 Mg(NO3)2 img2 2 MgO + 4 NO2 + O2

    4 Fe + 3 O2 img3 2 Fe2O3 

Các thí nghiệm thể hiện tính khử của kim loại là: 1, 2, 3, 5  

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...