Tích phân $\int\limits_0^2 {\frac {{\rm{d}}x} {x + 3}}$ bằng:

A.

$\dfrac {16} {225}.$

B.

$\log \dfrac 5 3.$

C.

$\ln \dfrac 5 3.$

D.

$\dfrac 2 {15}.$

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Ta có:$\int\limits_0^2 {\frac {{\rm{d}}x} {x + 3}}$ $= \left. {\ln \left| {x + 3} \right|} \right|_0^2$ $= \ln \left| {2 + 3} \right| - \ln \left| {0 + 3} \right|$ $= \ln \dfrac 5 3.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...