Tỉ suất sinh thô và tử thô của nước ta năm 2002 là 22,8 0/00 và 5,8 0/00. Vậy tỉ lệ tăng tự nhiên của nước ta là:

A.

28,6 0/00

B.

17 0/00

C.

1,7 %

D.

Không số nào hoàn toàn đúng 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...