Tỉ lệ lao động không có trình độ chuyên môn kĩ thuật thấp nhất là vùng?

A.

Đông Nam Bộ.

B.

Đồng bằng sông Hồng.

C.

Đồng bằng sông Cửu Long.

D.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đông Nam Bộ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...