Tỉ lệ lao động không có trình độ chuyên môn kĩ thuật thấp nhất là vùng?

A.

Đông Nam Bộ.

B.

Đồng bằng sông Hồng.

C.

Đồng bằng sông Cửu Long.

D.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...