Thủy phân một lượng mantozơ với hiệu suất 80,8% thu được dung dịch X chứa 36,36 gam glucozơ. Cho toàn bộ X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là: 

A.

92,448.

B.

70,632.

C.

43,632.

D.

48,816.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

48,816.

Mantozơ 2glucozơ

   342                360 (g)

    x                  36,36 (g)

 x = 34,542 (g).

Lượng mantozơ cần dùng là: = 42,7 (g)  lượng mantozơ còn dư là 8,208 (g).

glucozơ 2Ag

180               216 (g)

36,36              a (g)

a = 43,632 (g).

mantozơ  2Ag

342                    216 (g)

8,208                   b (g)

b = 5,184 (g).

Vậy, tổng lượng Ag thu được là: a + b = 43,632 + 5,07 = 48,816 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...